Cà Mau releases new decision on environmental regulation of dredging shrimp ponds

Description

Decision No. 17/2021/QĐ-UBND of Cà Mau province, issued on 6th July 2021, guides the dredging of shrimp ponds to avoid environmental pollution and regulate the environmental violations from dredging activities. The decision will take effect on 24th July 2021.

Sources & further information: “Cà Mau to penalise shrimp breeders causing environmental pollution” at https://vietnamnews.vn, “Cà Mau chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản” at https://www.vietnamplus.vn, “UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ SÊN, VÉT ĐẤT, BÙN ĐỂ CẢI TẠO AO, ĐẦM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN” at https://cainuoc.camau.gov.vn, accessed on 15 July 2021.

Categories:

VD-Office