15:00 – 16:00 (giờ VN), 3/3/2022: Hội thảo trực tuyến “Cơ hội hợp tác nghiên cứu: Quỹ nghiên cứu Đức (DFG)”

Thời gian:

15:00 – 16:00 (VN time), Thursday, 3 March 2022

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: EUROXESS ASEAN

Nội dung

Tại Hội thảo những người tham gia sẽ được thông báo về các công cụ tài trợ khác nhau của Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft). Tại Việt Nam, từ năm 2010 DFG đã là đối tác hợp tác khoa học của Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).

Chương trình kéo dài một giờ, bao gồm các nội dung sau:
(1) Phần giới thiệu do Tiến sĩ Susanne Rentzow – Vasu, EUROXESS ASEAN trình bày
(2) Giớ thiệu về DFG, do Raoul Wagner và Tiến sĩ Franziska Langer, Phòng Quốc t, DFG trình bày
(3) Diễn đàn mở, do Tiến sĩ Jenny Lind Elmaco, EURAXESS ASEAN điều hành

Đăng ký miễn phí theo: https://euconf-eu.zoom.us/webinar/register/WN_hF4gbzbkSpO3kVMZf7Q3RA

Nguồn & thông tin thêm: “Opportunities for Collaborative Research: The German Research Foundation (DFG)”  tại https://euraxess.ec.europa.eu và Hội thảo “Cơ hội hợp tác nghiên cứu: Quỹ Nghiên cứu Đức” tại https://nafosted.gov.vn, truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Thể loại:

VD-Office