28/09/2022: Hội thảo trực tuyến lần thứ tư của dự án HOPE

Thời gian:

Thứ tư, 28. 09.2022, 13:30-16:45 (GMT+7), 08:30-11:45 (MESZ)

Địa điểm: Trực tuyến

Đơn vị tổ chức: Competence Center of Sustainable Building in Vietnam (CCSB-VN) at Hanoi University of Civil Engineering (HUCE), Hamburg University. Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

Nội dung

Hội thảo trực tuyến  lần thứ tư và cũng là cuối cùng của dự án HOPE trong năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy đánh giá toàn diện vòng đời của vật liệu trong Xây dựng bền vững ở Việt Nam hướng tới sức khỏe con người” sẽ nhằm giải đáp các câu hỏi về đánh giá vòng đời (LCA) của của tất cả các giai đoạn xây dựng trong bối cảnh đô thị hóa ở Việt Nam.

 

Thông tin chi tiết:

HOPE_Webinar_#4_2022_09_28_Agenda_VIET

HOPE_Webinar_#4_2022_09_28_Agenda_ENG

Đăng ký tham dự hội thảo tại đây: 
https://docs.google.com/forms/d/1NecC7HTjs7hkAs1WAwFb9CIFFVtDftKekI7kH6fRMMY/edit?pli=1&edit_requested=true&pli=1

Thể loại:

VD-Office