30–31.05.2022: Hội thảo khu vực lần thứ nhất của Dự án ASEAN-Đức “Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế để bảo vệ môi trường biển và các rạn san hô (3RproMar)”

Thời gian:

30–31 May 2022

Địa điểm: hybrid

Đơn vị tổ chức: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and ASEAN Secretariat

Nội dung

Dự án 3RproMar là một dự án hợp tác ASEAN-Đức do Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) GmbH thay mặt cho Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN thực hiện.

Hội thảo Khu vực lần thứ nhất của dự án bao gồm những nội dung sau: (a) các hành động được khuyến nghị để hỗ trợ giai đoạn lập kế hoạch của ASEAN RAP về Chống rác thải biển; (b) các cách thức tiếp cận cho hành động tiếp theo của 3RproMar; (c) tổng hợp các thực tiễn tốt và các ưu tiên về mặt chính sách, nghiên cứu, đổi mới, sự tham gia của khu vực tư nhân và nhận thức của cộng đồng trong việc giải quyết rác biển trên đất liền ở cấp khu vực, quốc gia và địa phương, nhằm hỗ trợ khu vực chuyển đổi sang một kinh tế tuần hoàn; (d) một báo cáo hội thảo khu vực để đưa vào và phổ biến tại các diễn đàn quốc gia của các bên liên quan của 3RproMar trong bốn AMS tập trung, bao gồm cả Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia trực tiếp của đại biểu dự kiến ​​được tổ chức tại hai thành phố: Jakarta cho những người tham gia ở Indonesia và Phnom Penh cho những người tham gia ở Campuchia, trong khi phiên trực tuyến sẽ được tổ chức thông qua Microsoft Teams cho những người tham gia ở Việt Nam và Philipines. Hội thảo kéo dài hai ngày cũng sẽ có sự tham gia của đại diện các ngành công nghiệp, lĩnh vực tài chính, các chuyên gia học thuật, đại diện xã hội dân sự, cũng như các Đối tác Đối thoại / Phát triển ASEAN.

Dưới đây là : (1) Thư mời tham gia (bằng tiếng Anh và tiếng Việt), (2) Đề án và Chương trình dự kiến ​​(bằng tiếng Anh và tiếng Việt), (3) Thông tin dự án (bằng tiếng Anh và tiếng Việt), và (4) Phiếu đăng ký tham dự (bằng tiếng Anh).

(ENG) Thư mời tham dự Hội thảo bằng tiếng Anh

(VIE) Thư mời tham dự Hội thảo bằng tiếng Việt

(ENG) Đề án và Chương trình dự kiến ​​(bằng tiếng Anh)

(VIE) Đề án và Chương trình dự kiến ​​(bằng tiếng Việt

(ENG) 3RProMar Thông tin dự án (bằng tiếng Anh)

(VIE) 3RProMar Thông tin dự án (bằng tiếng Việt)

(ENG) Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo (bằng tiếng Anh)

Vui lòng gửi Phiếu đăng ký trước ngày 18 tháng 5 năm 2022 tới anh.nguyenthi1@giz.deyofi.hendriani@giz.de cùng một bản Copy tới revina.putri@giz.de

Thể loại:

VD-Office