Báo cáo dự án

Các báo cáo dự án của các dự án đã hoàn thành có thể được tìm thấy trong dự án tương ứng

https://www.vd-office.org/abgeschlossene-projekte/

 

hoặc trong Thư viện thông tin kỹ thuật (TIB)

https://www.tib.eu/de/

VD-Office