Quản lý đất đai

vietnamese sub category for “Land Management”

Bài viết hiện có: 4

SHRIMPS

Kết hợp sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản nhằm sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích

ViWat Mekong

Các công nghệ thích ứng để bảo vệ bền vững tài nguyên nước và đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long

DeltAdapt

Sự thích ứng bền vững của các hệ sinh thái nông nghiệp ven biển đối với hiện tượng xâm nhập mặn gia tăng

LEGATO

Cường độ sử dụng đất và kỹ nghệ sinh thái - Công cụ đánh giá rủi ro và cơ hội trong hệ thống sản xuất lúa nước