Công nghệ nước và môi trường

vietnamese sub category for “Water & Enviromental Technology”

Bài viết hiện có: 8

FloodAdaptVN

Phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái trong quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị bền vững ở miền Trung Việt Nam

DECIDER

Các chiến lược nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập lụt trong hệ thống nông thôn - thành thị

SHRIMPS

Kết hợp sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản nhằm sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích

AquaViet

Kế hoạch tổng thể nhằm cung cấp nước sạch qua công nghệ khai thác nước thấm lọc từ sông tại Việt Nam

ViWat Mekong

Các công nghệ thích ứng để bảo vệ bền vững tài nguyên nước và đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long

Catch Mekong

Nhập mặn và những biến động trong hệ sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long

KaWaTech Solutions

Các giải pháp kỹ thuật nhằm cung cấp nước cho vùng núi đá

TAKIZ

Dự án chuyển giao công nghệ xử lý nước thải đối với các khu công nghiệp ở các nước đang chuyển đổi tại vùng nhiệt đới, trường hợp Việt nam