Chương trình „Travelling Conferences“ nhằm thiết lập sự hợp tác với Việt Nam

Là một phần trong chiến lược quốc tế hóa khoa học và nghiên cứu, Chính phủ Liên bang sẽ  tài trợ cho các chuyến đi khám phá và kết nối tới các trường đại học và viện nghiên cứu Đức (“Travelling Conferences”) để thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác ở Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Đông Nam Á (Việt Nam và các nước khác ).

Cụ thể, các đề xuất trong các lĩnh vực chủ đề sau đây được xem xét:

  • Kinh tế sinh học và
  • Sức khỏe (kháng kháng sinh, nghiên cứu ung thư, sức khỏe kỹ thuật số)

Hạn chót là ngày 08.06 và 20.11.2020

Chi tiết xem tại    https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2906.html

Thể loại:

VD-Office