Chuyên gia thảo luận về chủ đề cho dự án quản lý rác thải – KAMVie

Thời gian:

19.11.2018

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung

Tại Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018, các nhà nghiên cứu khoa học, các chuyên gia và nhà quản lý chính sách và doanh nghiệp đã tham gia hội thảo tại trường Đại học xây dựng Hà Nội để định hình dự án về quản lý rác thải – dự án KAMVie.

Tại Hội thảo các chuyên gia đã thảo luận các chủ đề nghiên cứu tiềm năng , những vấn đề cần quản lý và tìm kiếm giải pháp cho vấn đề rác thải tại Việt Nam. Các ý kiến đã được ghi nhận và sẽ được tổng hợp cùng với các thông tin thu được qua hội thảo sau đó tại TP. HCM và từ chuyến đi thực địa. Kết quả của các hoạt động sẽ được đúc kết để hoàn thành hồ sơ cho dự án Nghiên cứu và phát triển.

Hội đồng khoa học của dự án KAMVie bao gồm Đại học kỹ thuật Berlin (TUB), Đại học Việt Đức (VGU), Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) và tổ chức EverGreen Labs (EGL).

Thể loại:

VD-Office