CLIENT II – Hạn nộp hồ sơ 31.05.2019

Title

CLIENT II – Đối tác quốc tế cho sáng kiến bền vững

Reference

no reference known

Announcer

  • BMBF

Duration

from: 15.05.2017

to: 31.05.2019

Description

Chương trình Đối tác quốc tế cho các sang kiến bền vững thuộc khuôn khổ chương trình "Nghiên cứu cho phát triển bền vững" - FONA