Đăng ký vùng ô nhiễm ở Việt Nam

Đăng ký vùng ô nhiễm ở Việt Nam
Cơ sở khoa học cho việc quản lý vùng ô nhiễm ở Việt Nam

Thời lượng

06/2005 - 04/2009

Khu vực dự án

Nam Định, Bắc Ninh

Năm 2003, chính phủ Việt Nam đã thông qua Quyết định số 64/2003 / QĐ-TOT liên quan đến việc xử lý các vị trí bị ô nhiễm công nghiệp . Theo đó,  4.295 điểm ô nhiễm đã được liệt kê và cần phải được phục hồi vào năm 2007. Hiện tại, Quyết định 64 được kéo dài đến năm 2020 do không thể khử nhiễm kịp thời tất cả các điểm trong khi xuất hiện thêm một số điểm ô nhiễm mới .

Mục tiêu của dự án là thiết lập một hệ thống đăng ký toàn quốc về các vùng ô nhiễm tại Việt Nam và thực hiện thí điểm cách thức đăng ký tại một sốnơi thuộc tỉnh Nam Định.

Năm kết quả chính của dự án là:

  • Soạn thảo được 05 đường hướng (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) để nhận biết và xử lý các khu công nghiệp bị ô nhiễm tại Việt Nam.
  • Xây dựng  cơ sở dữ liệu của  Việt Nam dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) để phát hiện các khu công nghiệp bị ô nhiễm tại Việt Nam.
  • Hợp tác với chính quyền địa phương thực hiện khảo sát mẫu tại 40 địa điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định và 160 địa điểm tại tỉnh Bắc Ninh.
  • Hỗ trợ Tổng cục Môi trường Việt Nam (VEA) xây dựng quy định hành chính để xử lý việc đăng ký các điểm ô nhiễm ở Việt Nam. Quy định hành chính này có hiệu lực vào mùa xuân năm 2008.
  • Thực hiện 15 khóa đào tạo theo mô-đun cũng như mười hội thảo, hội nghị và hai hội thảo khoa học về vấn đề ô nhiễm và chuyển giao công nghệ.