Dự án đã hoàn thành

AKIZ

Giải pháp tổng hợp xử lý nước thải cho các khu công nghiệp điển hình là khu công nghiệp Trà Nóc, tỉnh Cần Thơ

BioRist

Các giải pháp công nghệ mới nhằm tạo khí sinh học từ rơm rạ

Catch Mekong

Nhập mặn và những biến động trong hệ sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long

Đăng ký vùng ô nhiễm ở Việt Nam

Đăng ký vùng ô nhiễm ở Việt Nam Cơ sở khoa học cho việc quản lý vùng ô nhiễm ở Việt Nam

DeltAdapt

Sự thích ứng bền vững của các hệ sinh thái nông nghiệp ven biển đối với hiện tượng xâm nhập mặn gia tăng

EWATEC Coast

Công nghệ bảo vệ nước và môi trường của các vùng duyên hải Việt Nam

INHAND

Giải pháp quản lý tổng hợp nước cho làng nghề ở Việt Nam

IWAS

Liên minh quốc tế nghiên cứu về nước của bang Sachsen Phần khu vực Đông Nam Á / Việt Nam

IWRM Vietnam

Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước tại Việt Nam

KaWaTech

Hợp tác Việt Đức nhằm triển khai các công nghệ khai thác sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên nước tại vùng đá vôi của Việt nam

LEGATO

Cường độ sử dụng đất và kỹ nghệ sinh thái - Công cụ đánh giá rủi ro và cơ hội trong hệ thống sản xuất lúa nước

LUCCI

Tác động qua lại giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Vũ Gia Thu Bồn, miền Trung Việt Nam

MAREX

Quản lý việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình

NAMXE

Công nghệ khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên hiếm tại Việt nam

NaViTex

Xây dựng giải pháp xử lý nước thải tại các doanh nghiệp dệt nhuộm của Việt Nam bằng quá trình oxy hoá tiên tiến dùng xúc tác quang hoá Nano (...)

RAME

Khai thác mỏ và Môi trường ở Việt Nam