Dự án đã hoàn thành

AKIZ

Giải pháp tổng hợp xử lý nước thải cho các khu công nghiệp điển hình là khu công nghiệp Trà Nóc, tỉnh Cần Thơ

DeltAdapt

Sự thích ứng bền vững của các hệ sinh thái nông nghiệp ven biển đối với hiện tượng xâm nhập mặn gia tăng

IWAS

Liên minh quốc tế nghiên cứu về nước của bang Sachsen
Phần khu vực Đông Nam Á / Việt Nam

KaWaTech

Hợp tác Việt Đức nhằm triển khai các công nghệ khai thác sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên nước tại vùng đá vôi của Việt nam

LEGATO

Cường độ sử dụng đất và kỹ nghệ sinh thái – Những công cụ đánh giá rủi ro và cơ hội trong các hệ thống sản xuất lúa có tưới tiêu

LUCCI

Tác động qua lại giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Vũ Gia Thu Bồn, miền Trung Việt Nam

MAREX

Quản lý việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình

NAMXE

Đánh giá tính chất nguồn khoáng sản, chiến lược xử lý bền vững và các biện pháp thích hợp trong việc khai thác và bảo vệ môi trường đối với mỏ đất hiếm Nậm Xe tại tỉnh Lai Châu

NaViTex

Xây dựng giải pháp xử lý nước thải tại các doanh nghiệp dệt nhuộm của Việt Nam bằng quá trình oxy hoá tiên tiến dùng xúc tác quang hoá Nano Titan đioxit

REMON

Giám sát giao thông đô thị trực tuyến – Giải pháp Quản lý giao thông và Phát triển đô thị Hà Nội

SEMIZENTRAL

Các giải pháp cho hệ thống thu gom chất thải bán tập trung tại các khu vực đô thị qua thực tiễn của Hà Nội

TAPIOCA

Xử lý nước thải trong công nghiệp chế biến tinh bột sắn và việc bảo vệ nguồn nước bền vững tại khu kinh tế quan trọng ở miền Nam Việt Nam

TRAIN@MINE

Quốc tế hóa việc đào tạo trong lĩnh vực khai thác mỏ để đảm bảo tính bền vững trong quản lý nguồn tài nguyên

ViWat Mekong Go

Các công nghệ thích hợp nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên nước và đất tại đồng bằng sông Cửu Long

WISDOM

Xây dựng một hệ thống thông tin về nguồn nước phục vụ việc phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long Việt nam