Dự án hiện tại

Catch Mekong

Xâm nhập nước mặn và những biến động trong hệ sinh thái tại đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng, ảnh hưởng của khu vực thượng nguồn và những diễn biến trong tương lai

Rapid Planning

Cơ sở hạ tầng bền vững, quản lý tài nguyên và môi trường đối với các thành phố phát triển nhanh

ReCall

Từ các vật liệu phế thải thu về các chất xúc tác loại mới cho quá trình sử dụng các nguyên liệu hóa thạch và gốc gen sinh học trong công nghiệp lọc dầu

TAKIZ

Dự án chuyển giao công nghệ xử lý nước thải đối với các khu công nghiệp ở các nước đang chuyển đổi tại vùng nhiệt đới, trường hợp Việt nam

ViWat Mekong

Các công nghệ thích hợp nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên nước và đất tại đồng bằng sông Cửu Long

WaKap

Giải pháp và công nghệ để tăng nguồn tài nguyên nước sẵn có thông qua việc tái sử dụng nước và khử mặn

WaterMiner

Tuần hoàn và tái sử dụng nước thải từ khai thác mỏ qua thực tiễn tại một đô thị khai thác mỏ