Dự án hiện tại

Chương trình khung FONA – Nghiên cứu vì sự phát triển bền vững – cho phép các nhóm làm việc Đức-Việt thực hiện nghiên cứu về các vấn đề khác nhau ở Việt Nam.

Các dự án của Đức được tài trợ chủ yếu thông qua các hướng dẫn tài trợ của CLIENT II cũng như các hướng dẫn tài trợ của WAVE và phát triển bền vững các khu vực đô thị.

AquaViet

Kế hoạch tổng thể xây dựng trên cơ sở khoa học nhằm cung cấp nước sạch qua việc lọc nước ven sông tại Việt Nam

CAMaRSEC

Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam

DECIDER

Các quyết định cho việc thiết kế các lộ trình thích ứng và việc xây dựng mang tính tích hợp, đánh giá và điều hành các chiến lược giảm thiểu (...)

FloodAdaptVN

Lồng ghép các Phương pháp T iếp cận dựa trên Hệ sinh thái vào Quản lý Rủi ro Ngập lụt để phát triển đô thị bền vững và thích ứng (...)

Green City Lab Hue

Các giải pháp dựa vào tự nhiên để tăng cường tính chống chọi khí hậu cho các vùng đô thị ở miền Trung Việt Nam Các thành phố vừa là (…)

KaWaTech Solutions

Các giải pháp kỹ thuật nhằm cung cấp nước cho vùng núi đá

Rapid Planning

Cơ sở hạ tầng bền vững, quản lý tài nguyên và môi trường đối với các thành phố phát triển nhanh

ReCall

Từ các vật liệu phế thải thu về các chất xúc tác loại mới cho quá trình sử dụng các nguyên liệu hóa thạch và gốc gen sinh học trong (...)

SAND!

Sản xuất cát thay thế và giảm rủi ro nạo vét ở Việt Nam

SHRIMPS

Kết hợp sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản nhằm sử dụng đất kép

ViWat Mekong

Dự án ViWat Mekong được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức (BMBF) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Dự án liên ngành sẽ (…)