Dự án đã hoàn thành

AKIZ

Việt Nam có trên 200 khu công nghiệp (viết tắt là KCN) đang hoạt động tuy nhiên chưa có bất kỳ giải pháp xử lý nước thải bền >>

AquaViet

Đối tượng của dự án AquaViet là đề ra phương án và thực hiện việc cung cấp nước sạch qua công nghệ khai thác  nước thấm >>

BioRist

Trọng tâm của dự án nghiên cứu là phát triển một quy trình tạo khí sinh học mới. Quy trình này đang được phát triển và thử >>

Catch Mekong

Catch Mekong – Quan trắc sông bằng vệ tinh và cảm ứng Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước – Từ nghiên cứu tới ứng dụng >>

DeltAdapt

DeltAdapt là một dự án nghiên cứu Việt – Đức mà mục tiêu chính của nó là tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của những biến >>

Đăng ký vùng ô nhiễm ở Việt Nam

Năm 2003, chính phủ Việt Nam đã thông qua Quyết định số 64/2003 / QĐ-TOT liên quan đến việc xử lý các vị trí bị ô nhiễm công >>

EWATEC Coast

Trọng tâm nghiên cứu của dự án là lưu vực sông Thị Vải và rừng ngập mặn Cần Giờ ở miền Nam Việt Nam. Các khu vực khảo sát >>

INHAND

Sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam đi cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp. Phần lớn hàng hóa được sản xuất >>

IWAS

Dự án liên kết IWAS đặt ra mục tiêu là tìm các giải pháp đặc thù cho hệ thống quản lý tích hợp đối với một số vấn đề >>

IWRM Vietnam

Đặc trưng của các nước đang phát triển và đang chuyển đổi, đặc biệt các nước châu Á là sự phát triển kinh tế đặc biệt >>

  • VD-Office