Giới thiệu

Văn phòng Việt Đức Nghiên cứu về phát triển bền vững tại Việt Nam hỗ trợ các dự án nghiên cứu song phương cũng như sự  hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và CHLB Đức trong lĩnh vực nước, môi trường và phát triển bền vững.

Hợp tác Việt – Đức về khoa học và công nghệ đã được thiết lập  hơn hai mươi năm, hiện tại tập trung vào công nghệ nước và môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đô thị hóa bền vững, kinh tế sinh học và nghiên cứu y tế.

Ngoài việc hỗ trợ các dự án nghiên cứu được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và nghiên cứu Đức (BMBF) và Bộ Khoa học công nghệ Việt Nam (MOST), văn phòng còn hỗ trợ sự hợp tác giữa các dự án và tạo các liên hệ giữa các bên liên quan. Văn phòng cũng tư vấn về xây dựng dự án, ứng dụng và thực hiện kết quả của dự án.

Về chúng tôi

  • TS. Ute Arnold
  • ua@vd-office.org

 

  • Hoàng Lan Hương
  • hlh@vd-office.org

 

  • TS. Trần Thị Nguyệt
  • ttn@vd-office.org
VD-Office