Green Talents – High Potentials in Sustainable Development

Cuộc thi “Tài năng xanh – Diễn đàn quốc tế về tiềm năng cao trong phát triển bền vững” đã được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang (BMBF) tổ chức trong hơn 10 năm và dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang, bà Anja Karliczek.

Với giải thưởng dành cho 25 nhà nghiên cứu trẻ quốc tế mỗi năm, cuộc thi thúc đẩy thành công việc trao đổi trên toàn cầu các ý tưởng sáng tạo và xanh trong lĩnh vực bền vững .

Thông tin cụ thể (bằng tiếng Anh) có thể được tìm thấy trên trang web của „Green Talents“ .

Hạn nộp hồ sơ đăng ký:  ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Thể loại:

VD-Office