Học bổng

Học bổng trong chương trình Sáng kiến bảo vệ khí hậu quốc tế

Trong khuôn khổ của chương trình Sáng kiến bảo vệ khí hậu quốc tếIKI, Viện Alexander von Humbolt cấp học bổng cho thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam, đó là những người làm việc/nghiên cứu những vấn đề về xã hội, kinh tế, luật, khoa học tự nhiên, công nghệ hoặc liên […]