01.-04.03.2021, Hà Nội: Hội thảo online “An ninh nguồn nước và Biến đổi khí hậu”

Thời gian:

01.03.-04.03.2021

Địa điểm: online

Nội dung

Hội thảo An ninh nguồn nước và Biến đổi khí hậu (WSCC) là một sáng kiến của chương trình “Higher Education Excellence in Development Cooperation – exceed”, đã được thực hiện từ năm 2016 dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển (CNRD) và Mạng lưới Quản lý nước bền vững ở các nước đang phát triển (SWINDON).

Hội thảo WSCC 2021 sẽ được tổ chức online từ 01.03. – 04.03.2021 tại Hà Nội tập trung vào các chủ đề:
(1) quản lý nước bền vững và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu;
(2) nghị định thư Paris, chống lại biến đổi khí hậu và thích nghi với các tác động của nó;
(3) chiến lược giảm thiểu rủi ro thiên tai liên quan đến nước như đã đề cập trọng chương trình khung Sendai;
(4) sự phát triển, chức năng và thiết kế bền vững cho các thành phố liên quan đến nước như đề cập trong Chương trình nghị sự Đô thị mới; và
(5) sự đa dạng sinh học và các lợi ích liên quan đến nước của hệ sinh thái được đề cập đến trong Công ước về Đa dạng sinh học

Tham gia miễn phí. Đăng kí và thông tin chi tiết tại: https://watersecurity.info/

Thể loại:

VD-Office