Hủy Diễn đàn Bền vững Việt Nam 23.-24.03.2020 tại Hà Nội

Thời gian:

24.03.2020

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung

Do dịch bệnh COVID-19, Diễn đàn bền vững Việt Nam (VSF-2020), ban đầu dự kiến tổ chức vào ngày 23.-24.03.2020 tại Hà Nội, đã bị hủy.

Thể loại:

VD-Office