IWRM Vietnam

Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước tại Việt Nam

Thời lượng

09/2006 - 08/2011

Khu vực dự án

Tỉnh Nam Định, Lâm Đồng và Cần Thơ

Đặc trưng của các nước đang phát triển và đang chuyển đổi, đặc biệt các nước châu Á là sự phát triển kinh tế đặc biệt năng động đòi hỏi trong một thời gian ngắn phải thực hiện các nhiệm vụ quản lý tích hợp nguồn tài nguyên nước (IWRM). Một nhiệm vụ cấp bách đối với các nước này là đưa vào thực hiện hệ thống quản lý tích hợp có tổ chức nguồn tài nguyên nước và nhanh chóng khắc phục từng bước những trở ngại hiện có nhằm thực hiện việc quản lý tài nguyên nước một cách có hệ thống. Cẩm nang quốc tế đã đặc biệt nhấn mạnh đến tính quá trình trong việc xây dựng IWRM và những nhiệm vụ đặt ra khi bắt đầu quá trình này. Đối với cả hai đều phải xây dựng công cụ và bước đi phù hợp.
Đối tượng của dự án liên kết là phát triển một đề án Quản lý tích hợp nguồn nước cho phép xem xét và phân tích mọi vấn đề về nước (nguồn tài nguyên, nhu cầu, việc sử dụng nước và đất) ở lưu vực sông một cách tổng hợp và từ đó đề xuất cách thức hành động.
Những kết quả chủ yếu của dự án
Trong sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam (Bộ Tài nguyên và môi trường, Vụ Quản lý tài nguyên nước, các cơ quan địa phương) và xem xét tới những yêu cầu của luật Việt Nam, dự án đã phát triển một đề án cho các cấp quy hoạch với các công cụ nhằm hỗ trợ công tác quy hoạch và ra quyết định (Planning and Decision Support Tools) đối với IWRM ở Việt nam.
Cấp quốc tế: Thảo luận khoa học quốc tế, trao đổi kinh nghiệm quốc tế, sổ tay về IWRM (ví dụ đối tác toàn cầu về nước)
Cấp quốc gia: Xác định các vùng lưu vực sông có các vấn đề phát sinh ngày càng tăng và cần được chính phủ ưu tiên trong quá trình tìm giải pháp quản lý tích hợp, trong việc xây dựng luật, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước, xây dựng các tổ chức lưu vực sông (River Basin Organizations-RBO) v.v.
Cấp địa phương vùng lưu vực sông: xác định các đơn vị quản lý nước có nhiều vấn đề và có nhu cầu cao về các giải pháp của IWRM
Cấp đơn vị quản lý nước: xác định các địa điểm để áp dụng các biện pháp Quản lý nước tích hợp thông qua sự khảo sát chi tiết về nội dung và địa bàn.
Cấp địa phương: quy hoạch đối tượng và thực hiện các biện pháp quản lý tích hợp nguồn tài nguyên nước tại những địa điểm đã được xác định.