IWRM Vietnam

Đặc trưng của các nước đang phát triển và đang chuyển đổi, đặc biệt các nước châu Á là sự phát triển kinh tế đặc biệt năng động đòi hỏi trong một thời gian ngắn phải thực hiện các nhiệm vụ quản lý tích hợp nguồn tài nguyên nước (IWRM). Một nhiệm vụ cấp bách đối với các nước này là đưa vào thực hiện hệ thống quản lý tích hợp có tổ chức nguồn tài nguyên nước và nhanh chóng khắc phục từng bước những trở ngại hiện có nhằm thực hiện việc quản lý tài nguyên nước một cách có hệ thống. Cẩm nang quốc tế đã đặc biệt nhấn mạnh đến tính quá trình trong việc xây dựng IWRM và những nhiệm vụ đặt ra khi bắt đầu quá trình này. Đối với cả hai đều phải xây dựng công cụ và bước đi phù hợp.
Đối tượng của dự án liên kết là phát triển một đề án Quản lý tích hợp nguồn nước cho phép xem xét và phân tích mọi vấn đề về nước (nguồn tài nguyên, nhu cầu, việc sử dụng nước và đất) ở lưu vực sông một cách tổng hợp và từ đó đề xuất cách thức hành động.
Những kết quả chủ yếu của dự án
Trong sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam (Bộ Tài nguyên và môi trường, Vụ Quản lý tài nguyên nước, các cơ quan địa phương) và xem xét tới những yêu cầu của luật Việt Nam, dự án đã phát triển một đề án cho các cấp quy hoạch với các công cụ nhằm hỗ trợ công tác quy hoạch và ra quyết định (Planning and Decision Support Tools) đối với IWRM ở Việt Nam.
Cấp quốc tế: Thảo luận khoa học quốc tế, trao đổi kinh nghiệm quốc tế, sổ tay về IWRM (ví dụ đối tác toàn cầu về nước)
Cấp quốc gia: Xác định các vùng lưu vực sông có các vấn đề phát sinh ngày càng tăng và cần được chính phủ ưu tiên trong quá trình tìm giải pháp quản lý tích hợp, trong việc xây dựng luật, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước, xây dựng các tổ chức lưu vực sông (River Basin Organizations-RBO) v.v.
Cấp địa phương vùng lưu vực sông: xác định các đơn vị quản lý nước có nhiều vấn đề và có nhu cầu cao về các giải pháp của IWRM
Cấp đơn vị quản lý nước: xác định các địa điểm để áp dụng các biện pháp Quản lý nước tích hợp thông qua sự khảo sát chi tiết về nội dung và địa bàn.
Cấp địa phương: quy hoạch đối tượng và thực hiện các biện pháp quản lý tích hợp nguồn tài nguyên nước tại những địa điểm đã được xác định.

Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước tại Việt Nam

Thời gian

09/2006 - 08/2011

Địa điểm

Nam Định, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hà Giang, Đồng Nai

Điều phối (Đức)

GS. TS. Harro Stolpe
Trường đại học Ruhr Bochum, Khoa Kỹ thuật Dân dụng và Môi trường
Phân khoa Kỹ thuật và Sinh thái Môi trường (U+Ö)
Universitätsstraße 150
44780 Bochum
+49 (0)234 3227995
harro.stolpe@rub.de
http://www.rub.de

Đối tác (Đức)

 • Trường đại học Ruhr Bochum, Khoa Kỹ thuật và Sinh thái Môi trường (eE+E)
 • Trường đại học Ernst-Moritz-Arndt Greifswald, Viện địa lý và địa chất (IGG)
 • Trường đại học Rheinische-Friedrich-Wilhelms Bonn, Viện khoa học cây trồng và bảo tồn tài nguyên (INRES)
 • TS. Pecher AG
 • Công ty tư vấn EDE Embden, Drishaus & Epping
 • Viện Công nghệ Môi trường, Năng lượng và An toàn Fraunhofer, (Fraunhofer UMSICHT)
 • Công ty Gewitra
 • Công ty IAKS, Sonthofen (IAKS)
 • IEEM gGmbH – Viện Quản lý và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Witten/Herdecke
 • Viện Nghiên cưu Nước (IfW) Dortmund
 • Phòng Quốc tế BMBF tại DLR (IB)
 • Công ty Phần mềm Ribeka
 • Công ty Moskito GIS

Đối tác (Việt Nam)

 • Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST)
 • Bộ Tài nguyên Môi trường, Cục Quản lý Tài nguyên Nước (MONRE – DWRM)
 • Bộ Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI)
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng (UBND LĐ)
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng (Sở NNPTNT LĐ)
 • Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Lâm Đồng (Sở TNMT LĐ)
 • Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn Lâm Đổng (TTCNS & VSMT)
 • Công ty Tư vấn GeoViet, Hà Nội
 • Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng thủy lợi Tây nguyên (WHECC), Lâm Đồng
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nam Định (UBND ND)
 • Sở Khoa học Công nghệ Nam Định (DOST ND)
 • Công ty Quản lý thủy lợi Nam Định (IMC)
 • Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (VAWR – CTIC)
 • Sở Tài nguyên Môi trường (Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng)
 • Trường đại học Cần Thơ (CTU), Khoa Kỹ thuật Môi trường
 • Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST) – Viện Địa lý, Viện Công nghệ Sinh học
 • Trung tâm Tài nguyên và Quan trắc Môi trường Cần Thơ (EMS)
 • Nông trường Quốc doanh SoHa, phía Nam
 • Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR)
 • Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam (SIWRP)
VD-Office