LEGATO

Cường độ sử dụng đất và kỹ nghệ sinh thái – Công cụ đánh giá rủi ro và cơ hội trong hệ thống sản xuất lúa nước

Thời lượng

03/2011 – 12/2016

Khu vực dự án

Đồng bằng sông Cửu Long và châu thổ sông Hồng

Dự án LEGATO nghiên cứu sự thay đổi cảnh quan văn hóa truyền thống ở Đông Nam Á và áp dụng những kiến thức thu được cho việc sử dụng đất bền vững.
Trong các năm tới đây các nhà khoa học mong muốn tìm hiểu việc trồng lúa nước có ý nghĩa như thế nào đối với việc gìn giữ sự đa dạng sinh học, làm thế nào để giữ gìn cảnh quan văn hóa truyền thống mang đặc trưng của lúa nước ở Đông Nam Á cũng như làm thế nào để có thể áp dụng các kinh nghiệm quý báu cho một nền nông nghiệp bền vững.
Để đạt được mục đích này 80 nhà nghiên cứu sẽ khảo sát việc sử dụng đất ở Việt Nam và Philippines qua các ví dụ điển hình. Trọng tâm là các dịch vụ hệ sinh thái như sản xuất lương thực, việc thụ phấn, diệt trừ sâu bằng phương pháp sinh học, nhưng cũng bao gồm cả văn hóa và thẩm mỹ.
Dự án là một phần của chương trình chung “nghiên cứu về phát triển bền vững – FONA, mục tiêu của nó là xây dựng nền tảng cần thiết trong nhận thức và trong quá trình đưa ra quyết định nhằm quản lý đất một cách bền vững cũng như soạn thảo các chiến lược hành động, công nghệ và các giải pháp phù hợp cho hệ thống.
Tại Đông Nam Á, các nhà nghiên cứu mong muốn triển khai tiếp tục công tác đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái. Ngoài các khía cạnh kinh tế và sinh thái, việc nghiên cứu cũng có cả những nội dung văn hóa quan trọng bởi vì cuộc sống của người dân ở đây bị ảnh hưởng mạnh bởi việc trồng lúa. Lúa liên kết hàng triệu con người ở Đông Nam Á – cho dù các khu vực nghiên cứu rất khác nhau.
Để có được các dữ liệu về lâu dài, dự án LEGATO có sự kết nối với cư dân trên diện rộng. Ví dụ chuồn chuồn là chỉ số tốt cho hệ sinh thái. Dự án sẽ cung cấp giải pháp mà nhờ đó người dân có thể dễ dàng xác định được chủng loại của chúng bằng điện thoại di động và qua đó hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Mục đích còn là việc sử dụng đất bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thay đổi cách thức sử dụng đất.