LUCCI

Tác động qua lại giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Vũ Gia Thu Bồn, miền Trung Việt Nam

Thời lượng

07/2010 - 03/2016

Khu vực dự án

Quang Nam Province, Da Nang City

Mục tiêu của dự án LUCCi là tạo dựng cơ sở khoa học cho việc xây dựng các chiến lược tối ưu hóa công tác quản lý nguồn tài nguyên nước và sử dụng đất. Các phương pháp nghiên cứu liên ngành với cách tiếp cận cả dưới góc độ khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội sẽ được áp dụng. Một mặt sẽ định lượng khí phát thải nhà kính từ các loại hình sử dụng đất khác nhau, mặt khác những tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực, đặc biệt tới nguồn tài nguyên nước và đất sẽ được phân tích và qua đó xây dựng các chiến lược đối phó phù hợp.
Khu vực thí điểm là lưu vực sông Vũ Gia Thu Bồn ở miền Trung đại diện cho toàn khu vực này.
Những thách thức lớn trong khu vực này là tình trạng hạn hán và lũ lụt cũng như hiện tượng xâm nhập mặn ngày càng gia tăng. Những vấn đề này, phần nào bắt nguồn từ sự thiếu quy hoạch, xây dựng nhà máy thủy điện, phá rừng và sự biến đổi về dân số đi cùng với nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm, nước và năng lượng đòi hỏi phải có những chiến lược quản lý đất và nước bền vững.