MAREX

Quản lý việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình

Thời lượng

09/2015 – 08/2018

Khu vực dự án

Khai thác khoáng sản ở Hòa Bình

Khai khoáng là yếu tố kinh tế quan trọng ở Việt Nam – chiếm khoảng 11% tổng sản phẩm của nền kinh tế. Đặc biệt đá và cát được khai thác mạnh mẽ để phục vụ cho ngành xây dựng đang bùng nổ. Mặc dù hệ thống luật pháp của Việt Nam trong lĩnh vực khai khoáng, môi trường và quy hoach không gian đã được hiện đại hóa một cách cơ bản và thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế nhưng việc khai thác nguyên vật liệu xây dựng vẫn còn một loạt vấn đề nghiêm trọng về môi trường như phát xả khí thải, ô nhiễm không khí, đất và nước, phá hủy cảnh quan môi trường, các phương án khôi phục kém hiệu quả.  Dự án MAREX hướng tới việc nâng cao công tác quản lý khai thác khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình, miền Bắc Việt Nam nhằm giảm thiều tác hại của ngành khai khoáng đối với môi trường trong khuôn khổ hợp tác khu vực và cải thiện công tác phân tích đánh giá.

Dự án theo đuổi 4 mục tiêu:

  • Quan trắc môi trường: hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin về các vấn đề môi trường sinh thái do ngành khai khoáng gây ra (thiết kế xây dựng một phần mềm GIS)
  • Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp khai khoáng thông qua việc triển khai các công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường (các công nghệ sản xuất sạch hơn)
  • Đưa vào ứng dụng phương pháp phân tích dòng vật chất để dự báo nhu cầu (thiết kế xây dựng một công cụ phân tích) cũng như
  • Thiết lập một cấu trúc hợp tác về mặt thể chế giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng kinh doanh (business-policy-interface).

Những kinh nghiệm lâu năm ở Đức trong việc khắc phục hậu quả của ngành mỏ đối với cảnh quan và các công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường trong công nghiệp khai khoáng có thể được chuyển giao rất tốt cho những nước có tiêu chuẩn môi trường thấp như Việt Nam