Project SHOTUP “Quy hoạch đô thị và giao thông bền vững và hướng tới sức khỏe”

Nội dung

Bảo vệ sức khỏe là vấn đề quan trọng của công dân và xã hội. Tuy nhiên, các tác động liên quan đến sức khỏe chưa được quan tâm đúng mức trong quy hoạch giao thông và đô thị. Ngoài ra còn có các lỗ hổng kiến ​​thức về cách làm thế nào để hài hòa giữa các mục tiêu nâng cao sức khỏe  với các mục tiêu khác, ví dụ: khả năng tiếp cận với  phát triển hiệu quả về mặt kinh tế .

Mục tiêu của dự án SHOTUP là chỉ ra những tương tác giữa cấu trúc đô thị, hệ thống giao thông và sức khỏe, sau đó xác định  các mục tiêu xung đột liên quan đến sức khỏe trong phát triển giao thông và đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh và Frankfurt am Main là 2 thành phố được lựa chọn để nghiên cứu các chủ đề xung quanh vấn đề ô nhiễm không khí.

Phía Đức, dự án do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) tài trợ  kéo dài từ từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022 (có gia hạn) và được điều phối bởi Viện Quy hoạch Giao thông và Công trình Giao thông, Đại học Kỹ thuật Darmstadt. Phía Việt Nam, dự án được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt mới đây. Trung tâm Nghiên cứu Giao thông vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức là đơn vị phối hợp thực hiện tại Việt Nam.

Nguồn & thông tin thêm: “Research project SHOTUP” tại https://www.bauing.tu-darmstadt.de và “Verbundprojekt: Nachhaltige und gesundheitsorientierte Verkehrs- und Stadtplanung; Teilvorhaben: Grundprinzipien und Grenzen einer nachhaltigen Verkehrs- und Stadtplanung“ tại  https://www.kooperation-international.de, truy cập ngày 29.07.2021

Thể loại:

VD-Office