SEMIZENTRAL

Hà Nội là thành phố có sự tăng dân số rất nhanh, điều đó làm cho cơ sở hạ tầng trong các cơ cấu của thành phố hiện tại trở nên căng thẳng. Một mặt với sự gia tăng nhanh chóng không gian đô thị, cơ sở hạ tầng không thể phát triển kịp thời với sự gia tăng dân số và thiếu một sự quản lý thống nhất bởi các cơ quan chức năng. Mặt khác đó là sự thiếu kiểm soát hoạt động hút bể tự hoại (hình thức “xử lý nước thải” duy nhất ở Hà Nội), thiếu sự điều hành thống nhất trong thu gom rác thải, thiếu kiểm soát trong việc chôn rác và việc khai thác quá mức nước ngầm cũng như nước bề mặt.
Qua thử nghiệm tại một khu vực của Hà Nội, mục đích của dự án liên kết này là phát triển một giải pháp hiện thực nhằm khắc phục những cơ cấu cấp và thoát hiện tại thông qua việc xây dựng một hạ tầng kỹ thuật phù hợp và tích hợp tại các khu dân cư mở rộng. Điều này đã được thực hiện thông qua giải pháp cấp và thoát bán tập trung ở một thành phố phát triển nhanh mà không có hệ thống kênh thoát nước bẩn (nhưng có bể tự hoại) kết hợp với việc mở rộng khu dân cư (có hệ thống thoát nước).
Các kết quả quan trọng đã đạt được
Trong khuôn khổ của dự án nghiên cứu, một giải pháp cấp và thoát bán tập trung đã được xây dựng cho một khu dân cư của Hà Nội. Đây là khu vừa có khu phố cũ lẫn khu vực mới xây dựng, được gọi là Khu phố Cấp – Thoát. Tại khu vực này các nhà nghiên cứu tìm cách đối diện và giải quyết các thách thức trên.
Khu phố Cấp – Thoát này được mô phỏng lại trong hệ thống thông tin địa lý (Geoinformationsystem – GIS) và được khắc họa qua các dữ liệu thu được. Trên cơ sở dữ liệu của GIS, các thông có thể được điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của các điều kiện khung cũng như có thể áp dụng tại các khu vực có điều kiện tương tự.
Để thử nghiệm và tối ưu hóa việc xử lý tích hợp rác thải và bùn trong hệ thống cấp thoát bán tập trung, dự án đã tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trạm xử lý thí điểm cả tại Đức và Việt nam. Kết quả đạt được là cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp và đánh giá việc xử lý rác và bùn cũng như tối ưu hóa dòng năng lượng và vật chất trong hệ thống xử lý bán tập trung này.
Ngoài cơ sở vật chất kỹ thuật thiết bị khác nhau, các hệ thống đường dẫn thì thể chế cũng là một bộ phận cấu thành của dự án. Đặc biệt quan trọng cho việc vận hành lâu dài và ổn định là phải xây dựng các mô hình vận chuyển – vận hành và phí.

Các giải pháp cho hệ thống thu gom chất thải bán tập trung tại các khu vực đô thị qua thực tiễn của Hà Nội

Thời gian

04/2008 - 12/2011

Địa điểm

Hà Nội

Điều phối (Đức)

GS. TS. Peter Cornel
Trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt
Viện IWAR, Bộ môn Công nghệ Nước thải
Petersenstr. 13
64287 Darmstadt
+49 (0) 61 51 16 21 48
p.cornel@iwar.tu-darmstadt.de
http://www.iwar.tu-darmstadt.de

Điều phối (Việt Nam)

PGS. TS. Nguyễn Việt Anh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
55 Giải Phóng
Hà Nội
+84 (0)4 36 28 45 09
vietanhctn@yahoo.com
http://www.epe.edu.vn

Đối tác (Đức)

  • Trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt, Viện IWAR, Bộ môn Công nghệ Nước thải
  • Công ty Passavant Roediger GmbH, Hanau

Đối tác (Việt Nam)

  • Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
VD-Office