Sự kiện

Overview

GIS IDEAS 2018

from: 22.11.2018

to: 25.11.2018

Hội thảo quốc tế về thông tin viễn thám cho phát triển cơ sở hạ tầng 22.-25.11.2018, Đại học Cần Thơ (CTU), Cần Thơ, Việt Nam