Thông báo tài trợ

Các thông báo tài trợ mới nhất:

 

CLIENT II

“Đối tác quốc tế cho các sáng kiến bền vững”

thuộc khuôn khổ chương trình FONA – Nghiên cứu cho phát triển bền vững

 

Hạn nộp hồ sơ: 31.05.2019

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2211.html