Thông báo tài trợ

Các thông báo tài trợ mới nhất:

 

CLIENT II

“Đối tác quốc tế cho các sáng kiến bền vững”

thuộc khuôn khổ chương trình FONA – Nghiên cứu cho phát triển bền vững

 

Hạn nộp hồ sơ: 31.05.2019

Thông tin từ BMBF :

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2211.html

https://www.fona.de/en/client-ii-20622.html

Thông tin từ MOST :

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/6358/chuong-trinh–client-ii—doi-tac-quoc-te-ve-doi-moi-ben-vung-.aspx

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15406/thong-bao-keu-goi-de-xuat-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-giua-viet-nam-va-chlb-duc-thuoc-chuong-trinh-client-ii.aspx

Flyers :

https://www.bmbf.de/pub/Client_II_eng.pdf