Thông báo trước: Thông báo mời tham gia tuyển chọn nghiên cứu khoa học hợp tác Đức – Việt về Quản lý rủi ro thiên tai

Thông báo trước (Preannouncement):
Thông báo tuyển chọn tham gia nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Giáo dục và Nghiên cứu, CHLB Đức về: Khu đô thị và thành phố bền vững – Quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam và Đức

Thông báo này cung cấp các thông tin dự kiến về lời mời tham gia tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu của Đức. Chủ đề nghiên cứu sẽ là về “Khu đô thị và thành phố bền vững – Quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam và Đức”, tập trung vào 3 lĩnh vực: (1) Lũ lụt, (2) Hạn hán nghiêm trọng, và (3) Nước dâng do bão (storm surge)”.

Thông báo chính thức về Kỳ tuyển chọn dự kiến trong nửa đầu năm 2022.
Thông tin cụ thể xin mời xem tại đây:
Tiếng Anh: Preannouncement Vietnam-Germany Research Call_Risk management of natural hazards_EN
Tiếng Việt: Preannouncement Vietnam-Germany Research Call_Risk management of natural hazards_VN

 

VD-Office