Thông báo trước (Preannouncement): Thông báo mời tham gia tuyển chọn nghiên cứu khoa học hợp tác Đức – Việt về Quản lý rủi ro thiên tai

Thông báo trước về lời mời tham gia tuyển chọn nghiên
cứu hợp tác, cụ thể giữa Bộ Khoa học và Công nghệ
của Việt Nam và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu của Đức.
Chủ đề nghiên cứu là về “Khu đô thị và thành phố
bền vững – Quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam và
Đức”, tập trung vào 3 lĩnh vực: (1) Lũ lụt, (2) Hạn hán
nghiêm trọng, và (3) Nước dâng do bão (storm surge)”. Thông
tin chi tiết về thời gian, kinh phí tài trợ, mục tiêu,
ứng viên, yêu cầu tài trợ, v.v., xin mời xem tại đây:
Bản tiếng Anh:
Preannouncement Vietnam-Germany Research Call_Risk management of natural
hazards_EN
Bản tiếng Việt:
Preannouncement Vietnam-Germany Research Call_Risk management of natural
hazards_VN

Thời gian nộp hồ sơ: 15/09/2021 – 30/11/2021

Preannouncement-Vietnam-Germany-Research-Call_Risk-management-of-natural-hazards_VN