Tọa đàm khu vực của chương trình CLIENT: Báo cáo

Thời gian:

18.06.2020

Địa điểm: online 10:00-11:30

Đơn vị tổ chức: Projektbüros Vietnam & China

Nội dung

Hơn 50 đại biểu đã tham dự cuộc họp trực tuyến chung vào ngày 18 tháng 6 của các dự án CLIENT tại Việt Nam và Trung Quốc.

Tại cuộc họp, các văn phòng dự án đã cung cấp thông tin về tình hình hiện tại, các Ban quản lý dự án giải thích cách thức cần tiến hành tiếp theo. Tại Hội thảo các câu hỏi quan trọng  của các dự án liên quan đến những thách thức hiện tại đã được làm rõ.

* Ute Arnold & Nicole Umlauf, văn phòng dự án Việt Nam và Trung Quốc -hợp tác với các nhà tài trợ dự án và adelphi.

Trang web

www.vd-office.org

Thể loại:

VD-Office