ViWaT-Mekong

Dự án ViWat Mekong được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang (BMBF) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST) tài trợ từ năm 2018 đến 2021.

Mục đích là để phát triển các chiến lược, phương án và công nghệ với trọng tâm là bảo vệ bờ biển, quản lý nước và sụt lún đất. Để tìm giải pháp tích hợp cho những thách thức này, toàn bộ sáng kiến ​​dựa trên ba trụ cột trong các lĩnh vực kỹ thuật, lập kế hoạch và vận hành.

Nhiệm vụ chính của ViWat là xác định và phát triển các giải pháp quản lý và công nghệ phù hợp và bền vững nhằm đảm bảo cũng như bảo vệ nguồn tài nguyên đất và nước . Những giải pháp này phải được đưa vào các đề án quản lý kinh tế xã hội, quản lý đất đai và cơ sở hạ tầng cũng như phải trở thành các mục tiêu và cấu trúc tương ứng mà chính phủ phải xây dựng  cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Do đó, các hoạt động của dự án sẽ là lập quy hoạch, phát triển công nghệ và tìm các biện pháp trong các lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất và nước  (ViWat Planning), chống xói mòn, cải tạo đất, giám sát nước và sụt lún (ViWat-Engineering) cũng như các dịch vụ về môi trường và nước tại địa phương (ViWat-Operations).

 

Các công nghệ thích ứng để bảo vệ bền vững tài nguyên nước và đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian

08/2018-07/2021 và gia hạn đến 10/2022

Địa điểm

Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau

Điều phối (Đức)

ViWaT -Engineering

GS.TS. Franz Nestmann
Viện Kỹ thuật Karlsruhe (KIT)
Viện Quản lý nước và lưu vực sông
Kaiserst. 12, Geb. 10.83
76131 Karlsruhe
+4972160842194
franz.nestmann@kit.edu
www.viwat.info

GS.TS. Stefan Nora
Viện Kỹ thuật Karlsruhe (KIT) – Viện Khoa học địa chất ứng dụng
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe
+49 72160847850
stefan.norra@kit.edu
www.viwat.info

ViWaT-Planning
GS.TS.  Harro Stolpe
Trường Đại học Đại học Bochum vùng Ruhr-
Khoa Môi trường và sinh thái
Universitätsstraße 150, 44780 Bochum
+492343227995
ecology@rub.de
https://viwat-mekong-planning.de/

ViWaT-Operation
GS. TS. K.-U. Rudolph
Viện Kỹ thuật và quản lý môi trường – Trường Đại học Witten/Herdecke
Alfred-Herrhausen-Str. 44, 58455 Witten
+49 2302-914010
mail@uni-wh-ieem.de
http://viwat-operation.de/

Điều phối (Việt Nam)

Lê Văn Chính

Bộ Khoa học và công nghệ
Vụ Khoa học tự nhiên và xã hội
113 Trần Duy Hưng, Hà Nội
+84 986514401
levanchinhmost@gmail.com

Đối tác (Đức)

ViWaT-Engineering

 • Viện Kỹ thuật Karlsruhe (KIT), Viện Quản lý nước và lưu vực sông
 • Viện Kỹ thuật Karlsruhe (KIT), Viện Khoa học địa chất ứng dụng
 • Viện Kỹ thuật Karlsruhe (KIT), Viện đo quang học và cảm biến từ xa (IPF)
 • Viện Kỹ thuật Karlsruhe (KIT), Viện Khí tượng học và nghiên cứu khí hậu (IMK)
 • Công ty Aquantec GmbH, Karlsruhe
 • Công ty Bbe Moldaenke GmbH, Schwentinental
 • Công ty Disy GmbH, Karlsruhe
 • Công ty Hydroisotop GmbH, Schweitenkirchen
 • Công ty IFAG GmbH, Willstätt
 • Công ty Ribeka GmbH, Bornheim
 • Công ty SEBA Hydrometrie, Kaufbeuren
 • TZW – Trung tâm về nước Karlsruhe
 • KAAD – Tổ chức trao đổi học thuật Thiên chúa giáo, Bonn

ViWaT-Planning

 • Trường Đại học Đại học Bochum vùng Ruhr, Khoa Môi trường và sinh thái (U+Ö)
 • Trường Đại học Đại học Bochum vùng Ruhr, Khoa Kỹ thuật và quản lý nước đô thị (LSU)
 • Trường Đại học kỹ thuật Dortmund, Khoa xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình không gian (RIM)
 • Trường Đại học kỹ thuật Cologne, Viện Công nghệ và quản lý tài nguyên tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (ITT)
 • Công ty Bornheim, ribeka GmbH
 • Công ty Disy Informationssysteme GmbH
 • Viện Fraunhofer UMSICHT

ViWaT-Operation

 • Viện Kỹ thuật và quản lý môi trường (IEEM), Trường Đại học Witten/Herdecke
 • Công ty Martin Systems GmbH
 • Công ty Tilia GmbH
 • Công ty LAR Process Analysers AG (assoziiert)
 • KfW DEG (assoziiert)

Đối tác (Việt Nam)

ViWaT-Engineering

 • Bộ Khoa học và công nghệ (MOST)
 • Bộ Tài nguyên và môi trường (MONRE)
 • Bộ Nông nghiệp và phts triển nông thôn  (MARD)
 • Sở KHCN Cà Mau
 • Sở TNMT Cà Mau
 • Sở NN Cà Mau
 • Ủy ban nhân tỉnh Cà Mau

ViWaT-Planning

 • Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước Quốc gia (NaWaPI)
 • Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR)

ViWaT-Operation

 • Trường Đại học quốc gia, ĐH KHTN Hà Nội
 • Trường Đại học  TNMT TP HCM
 • Viện KHXH Miền Nam
VD-Office