ViWat Mekong GO

ViWat Mekong-GO là một dự án mang tính chuẩn bị  được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức (BMBF). Dự án liên kết Việt Đức ViWat (bắt đầu từ năm 2018) được thực hiện nhằm soạn thảo các chiến lược, phương án và công nghệ để góp phần cơ bản vào việc bảo vệ sự tồn tại của vùng Nam Đồng bằng sông Cửu Long với trọng tâm là bảo vệ bờ biển, quản lý nước và chống sụt lún đất. Để đạt được các giải pháp tích hợp cho những thách thức này, toàn bộ sáng kiến ​​sẽ dựa trên ba trụ cột trong lĩnh vực Kỹ thuật, Lập kế hoạch và Vận hành, mỗi trụ cột được lồng ghép trong quy mô riêng và các chủ đề phối hợp với nhau trong các lĩnh vực khác nhau.
Nhiệm vụ chính của ViWat là xác định và xây dựng các giải pháp công nghệ và quản lý bền vững và thích ứng để bảo vệ tài nguyên đất và nước cũng như phát triển các biện pháp bảo vệ. Các giải pháp này phải được đưa vào các đề án kinh tế xã hội cũng như quản lý đất đai và cơ sở hạ tầng và lồng ghép  trong các mục tiêu và cấu trúc của chính phủ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Do đó, dự án sẽ xây dựng và thực hiện các chỉ dẫn, các công nghệ và biện pháp đối phó trong các lĩnh vực như lập kế hoạch sử dụng đất và nước trong khu vực (ViWat-Planning), kiểm soát xói mòn, cải tạo đất, cải thiện nguồn tài nguyên nước (nước ngầm) và giám sát sự sụt lún đất (ViWat-Engineering ), cũng như các dịch vụ nước và môi trường địa phương (ViWat-Operations)

Các công nghệ thích hợp nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên nước và đất tại đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian

11/2016 - 12/2018

Địa điểm

Kiên Giang, Cà Mau

Điều phối (Đức)

GS.TS. Franz Nestmann
Viện Công nghệ Karlsruher (KIT)
Viện phát triển nước và lưu vực sông (IWG)
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
+49 721 608-46388
franz.nestmann@kit.edu
https://www.iwg.kit.edu/

Đối tác (Đức)

Viện Công nghệ Karlsruher (KIT), Viện phát triển nước và lưu vực sông (IWG)

Đối tác (Việt Nam)

VD-Office